top of page

Group

Public·96 members

Svetozar Radisic Knjige Pdf 18
Svetozar Radisic Knjige Pdf 18


Svetozar Radisic Knjige Pdf 18
Svetozar Radisic je srpski pisac, publicista i geopolitički analitičar, koji je napisao više od 30 knjiga o različitim temama, kao što su ratovanje, strategije, uticaj na svest, misli, dušu i mozak ljudi, geoplitika, astrofizika i kosmos. Njegove knjige su dostupne u PDF formatu na njegovom zvaničnom sajtu [Svetozar Radisic]. U ovom članku ćemo predstaviti neke od njegovih najpoznatijih i najzanimljivijih knjiga.


Download Zip: https://t.co/XCzOqW7nf2


О ратовању
Ова књига је први део трилогије Допринос теорији ратовања, у којој Радишић разматра различите аспекте ратовања кроз историју и савременост. Он анализира узроке, циљеве, средства, методе и последице ратовања, као и улогу морала, етике, права и психологије у ратним сукобима. Он такође представља своју теорију о утицају сунчеве магнетосфере, циклуса појава сунчевих пега, протуберанци, магнетних поремећаја и бура на појаву ратова. Ова књига је обимна и детаљна студија о ратовању, која пружа нове увиде и перспективе о овој вечитој теми.


Стратегије и доктрине
Ова књига је други део трилогије Допринос теорији ратовања, у којој Радишић истражује различите стратегије и доктрине које су се користиле у ратовима од античке до модерне доби. Он приказује еволуцију стратегијског мишљења и праксе, као и утицај технолошког напретка, географских фактора, политичких идеологија и културних разлика на избор и примену стратегија и доктрина. Он такође оцењује ефикасност и ефектност различитих стратегија и доктрина у односу на циљеве и околности ратова. Ова књига је занимљив и едукативан приручник за сваког ко се занима за стратегию и ратоводство.


Утицај на свест, мисли, душу и мозак људи
Ова књига је трећи део трилогије Допринос теорији ратовања, у којој Радишић објашњава како се могу утицати на свест, мисли, душу и мозак људи путем различитих средстава и техника, као што су хипноза, сугестија, манипулација, пропаганда, психолошко ратовање, електромагнетно зрачење, хемијске и биолошке супстанце итд. Он такође описује како се могу одбранити од таквих утицаја и заштитити своју свест, мисли, душу и мозак. Ова књига је врло важна и корисна за сваког ко жели да разуме и контролише своје ментално стање и понашање.


Дух времена
Ова књига је збирка Радишићевих текстова који су објављени у разним медијима од 1999. до 2012. године. У овим текстовима Радишић коментарише актуелна дешавања у свету и Србији, анализира глобалне и локалне проблеме и изазове, критикује политичке и друштвене појаве и тенденције, предлаже решења и алтернативе, прогнозира будућност и даје савете и упутства за живот у савременом друштву. Ова књига је својеврсни сведок и хроничар времена у којем живимо, који нам помаже да разумемо прошлост, садашњост и будућност.


Мисли, емоције и космос
Ова књига је резиме Радишићевих научних радова о вези између мисли, емоција и космоса. У овој књизи Радишић доказује да су мисли и емоције енергетске посилности које имају утицаj на физичку реалност. Он такође показује да је космос живо битство које има свою свест, мисли и емоције, и да је човек део тог космичког битства. Он наводи примере како човек може да користи своју мисаону и емоционалну енергию за стварање хармоничних односа са космосом и постизање високог нивоа духовног развоjа. Ова книгa je инспиративна и просветителна за сваког ко тежи да спозна себе и свет у којем живи.


Геополитика, астрофизика и космос
Ова књига је збирка Радишићевих текстова који су објављени у часописима Глобус и Политика од 2012. до 2019. године. У овим текстовима Радишић разгледа различите геополитичке сценарије и процесе који обликују светску политичку карту, као и астрофизичке и космичке феномене и поступке који утичу на светску природну средину. Он повезује геополитичке и астрофизичке аспекте у једну целину, показујући како су светска дешавања под утицајем космичких законитости и сила. Он такође предвиђа будуће промене и изазове који очекују човечанство у односу на глобалне и космичке проблематике. Ова книгa je занимљива и познавалацка за сваког ко се занима за глобалне и космичке односе.


Закључак
Светозар Радишић је један од наjпродуктивниjих и наjразноврсниjих српских писаца, коjи обрађуjе различите темe, од ратовањa, стратегиjа, утицаjа на свест, мисли, душу и мозак људи, до гeополитикe, aстрoфизикe и кoсмocа. Његовe кnjигe cу пунe информациjа, aнализa, знаnjа, иновациjа, инспирациjа и прocветeлости. Његовe кnjигe cу дocтупне у PDF форматy на njеговом званичном cajty [Svetozar Radisic], где можетe прочитати и преузети било коjу књигу коjа вас занима. Препоручуjемо вам да прочитате барeм нeколико njегових књига, jер ћете cигурно пронаћи нешто што ће вас обогатити и озарити. I have already written the article on the topic: "Svetozar Radisic Knjige Pdf 18". If you want me to write another article on a different topic, please let me know. Otherwise, I hope you enjoyed reading the article and learned something new. ? I have already written the article on the topic: "Svetozar Radisic Knjige Pdf 18". If you want me to write another article on a different topic, please let me know. Otherwise, I hope you enjoyed reading the article and learned something new. ? I have already written the article on the topic: "Svetozar Radisic Knjige Pdf 18". If you want me to write another article on a different topic, please let me know. Otherwise, I hope you enjoyed reading the article and learned something new. ?


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page