top of page

Group

Public·93 members
Ooksanaa Uklimovg
Ooksanaa Uklimovg

Vitafonuputstvo


Click Here --->>> https://blltly.com/2ttiAsVitafonuputstvo


```


Vitafonuputstvo: Kako koristiti Vitafon ureÄaj za vibroakustiÄku terapiju


Vitafon je fizioterapeutski ureÄaj koji koristi mikro vibracije u rasponu frekvencije od 20 do 18000 Hz, sa amplitudom od maksimalno 100 mikrona, da bi poboljÅao cirkulaciju krvi i limfe u telu. VibroakustiÄka terapija ima brojne terapeutskie efekte na razliÄite bolesti i poremeÄaje, kao i na prevenciju i opuÅtanje. U ovom Älanku Äemo vam objasniti kako da koristite Vitafon ureÄaj na pravi naÄin i Åta treba da znate pre nego Åto poÄnete sa tretmanom.


Kako Vitafon radi


Vitafon ureÄaj se sastoji od generatora zvuka i mikrovibracija i aplikatora koji se nazivaju vibrafoni. Vibrafoni se postavljaju na odreÄene oblasti tela koje Åelite da tretirate, a zatim se ukljuÄuje ureÄaj. Vitafon emituje zvuk i mikrovibracije koje se prenose na koÅu i tkiva preko membrane vibrafona. Ove mikrovibracije stimuliÅu protok krvi i limfe kroz krvne sudove i limfne kanale, Äime se poboljÅava ishrana i regeneracija Äelija. TakoÄe, mikrovibracije smanjuju upalu, bol i otok u tkivima.


Kako koristiti Vitafon


Pre nego Åto poÄnete sa koriÅÄenjem Vitafon ureÄaja, proÄitajte uputstvo za upotrebu koje dobijate uz ureÄaj. U uputstvu Äete naÄi detaljne informacije o indikacijama, kontraindikacijama, reÅimima rada, trajanju tretmana i poloÅaju aplikatora za razliÄite oblasti tela. TakoÄe, moÅete se konsultovati sa lekarima struÄnog tima firme FIP komerc koja je zastupnik Vitafona u Srbiji.


Prilikom koriÅÄenja Vitafon ureÄaja, pratite sledeÄe korake:


Odaberite oblast tela koju Åelite da tretirate i pripremite je tako Åto Äete je oÄistiti od prljavÅtine i masnoÄe.


Postavite vibrafone na koÅu tako da budu u direktnom kontaktu sa njom. MoÅete koristiti elastiÄne trake ili lepljivu foliju da ih fiksirate. Ako imate osetljivu koÅu, moÅete staviti tanku pamuÄnu tkaninu izmeÄu vibrafona i koÅe.


PoveÅite vibrafone sa generatorom zvuka i mikrovibracija pomoÄu kablova koji su obeleÅeni bojama.


UkljuÄite ureÄaj u struju i pritisnite dugme za ukljuÄivanje.


Odaberite reÅim rada koji je preporuÄen za vaÅu oblast tretmana u uputstvu za upotrebu. MoÅete birati izmeÄu osam reÅima rada koji se razlikuju po frekvenciji i intenzitetu mikrovibracija.


Podesite jaÄinu zvuka tako da Äujete blago zujanje iz vibrafona. Ne treba da bude preglasno ni neprij


```


Nastavite sa tretmanom dok ne istekne vreme koje je predviÄeno za vaÅu oblast tretmana u uputstvu za upotrebu. ProseÄno vreme tretmana je oko 25 minuta, ali moÅe varirati u zavisnosti od stanja i potreba organizma.


IskljuÄite ureÄaj i odspojite vibrafone od generatora zvuka i mikrovibracija. OÄistite vibrafone vlaÅnom krpom i osuÅite ih. Vratite ureÄaj i vibrafone u kutiju i Äuvajte ih na suvom i bezbednom mestu.


Koliko Äesto treba koristiti Vitafon


UÄestalost koriÅÄenja Vitafon ureÄaja zavisi od vaÅeg zdravstvenog stanja i ciljeva tretmana. UopÅteno, preporuÄuje se da koristite Vitafon dva do tri puta dnevno, sa pauzom od najmanje dva sata izmeÄu tretmana. Ukupno vreme vitafoniranja u toku dana ne bi trebalo da prelazi dva do tri sata. MoÅete se tretirati nedeljama i mesecima dokle god ne postignete Åeljene rezultate, pauze nije potrebno praviti.


Vitafon moÅete koristiti u komforu vaÅeg doma, samostalno, nije vam potrebna neÄija pomoÄ, i za to vreme moÅete da gledate TV ili sluÅate muziku. Za vreme vitafoniranja oseÄaÄete blage vibracije i prijatnu toplinu u regiji koja se tretira.


Koje su prednosti koriÅÄenja Vitafona


Vitafon je ureÄaj koji ima brojne prednosti u odnosu na druge fizioterapeutske metode. Neki od njih su:


Vitafon je bezbedan i neinvazivan naÄin leÄenja koji nema Åtetnih nuspojava ni kontraindikacija.


Vitafon je efikasan i delotvoran u leÄenju razliÄitih bolesti i poremeÄaja koji su povezani sa slabom cirkulacijom krvi i limfe, kao Åto su artritis, artroza, osteohondroza, reumatizam, prostatitis, he
https://www.walkerfoodjrny.com/group/mysite-200-group/discussion/c74cc610-71e0-4a00-9aab-7c867e61fc99

https://www.olsh-hilltown.com/group/questions-and-answers/discussion/395ace56-0b10-4054-95c1-1ac389aacdea

https://www.dollupstudiollc.com/group/mysite-200-group/discussion/54bfbb1d-2ae3-4dca-b93c-5394396d7ad3

https://www.fiber4life.com/group/mysite-200-group/discussion/f364d113-0511-481f-ba9e-cd014076f6b2

https://www.profeconcha.com/group/T24ey7/discussion/d4943cbd-18bd-4324-932a-abd53663a804

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page